Chat with us, powered by LiveChat
Loading...
menu
 • Start
 • Ekogroszek Workowany
 • Węgiel Workowany
 • Poradnik
 • Kontakt
 • Szanowni Państwo, ze względu na duże zainteresowanie naszymi produktami oraz możliwościami transportowymi przewoźnika realizacja dostaw może się opóźnić

  Regulamin

  §1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

  1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.taniopal24.pl (zwany dalej "Sklep internetowy Tani Opał"), jest prowadzony przez Tani Opał Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Murarskiej 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000388975, NIP: 615-203-56-22, REGON: 021545335. (zwaną dalej "Tani Opał").

  2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:    
   - adres pocztowy: ul. Elizy Orzeszkowej 2, 59 – 900 Zgorzelec;
   - numer telefonu i/lub faksu: tel.222 923 222
   - adres poczty elektronicznej: [email protected]

  3. W sklepie sprzedawane są produkty węglowe w opakowaniach jednostkowych o 1000 kg, przy czym każde takie opakowanie stanowi jedną sztukę towaru, fabrycznie zamkniętą. Po otwarciu tego opakowania towar nie nadaje się do dalszej odsprzedaży i wymaga przepakowania w nowe opakowanie.

  4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędny jest posiadanie aktywnego adresu e-mail, dostęp do sieci Internet oraz urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

  5. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w Euro, a po jego ustaniu - w Euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.

  6. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

  7. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

  8. Ceny podane przy każdym towarze obejmują koszty transportu.

  9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wycofania towarów, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian, przy czym takie zmiany nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów przed dokonaniem zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

  10. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Właściwości, cechy szczególne i przeznaczenie towarów opisane zostały na stronie internetowej Sklepu.

  11. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane w Sklepie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną prze produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. 2012.1225). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

  12. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

  13. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

  14. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

   

  §2
  Transakcja

  1. Zamówienia w sklepie internetowym Tani Opał można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.

  2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

  3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

  4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

  5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

  6. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:
   - w przypadku umowy zawartej na odległość - utrwalone na trwałym nośniku.

  7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

   

  § 3
  Płatność

  1. W sklepie Tani Opał istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

   1. przelew na konto bankowe,

   2. płatność za pobraniem.

  2. Przelew na konto bankowe - przelewając pieniądze za pomocą systemu PayU (za pomocą kart płatniczych), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Tani Opał w serwisie PayU.

  3. Płatność za pobraniem - wybierając tę formę płatności Kupujący jest obowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży bezpośrednio kurierowi w miejscu dostawy towarów.

  4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Tani Opał w serwisie PayU (w przypadku płatności przelewem na konto).

   

  § 4
  Dostawa

  1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.

  2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego Tani Opał i wynosi 2 do 5 dni roboczych, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 90), przy czym do dni roboczych nie wlicza się sobót. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 2 dni robocze.

  3. Dostawa towaru realizowana jest wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.

  4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu (zakładka "Moje konto") oraz poprzez link znajdujący się w e - mailu potwierdzającym zamówienie- jeżeli tak to przygotujecie.

  5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Tani Opał.

  6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego Tani Opał i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

  7. W przypadku stwierdzenia wady towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

  8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

   

  § 5
  Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

  2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Dział Reklamacji Tani Opał ul. Elizy Orzeszkowej 2, 59-900 Zgorzelec; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres [email protected]. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 k.c. stosuje się wprost.

  3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (do pobrania również ze strony internetowej Sklepu) są przekazywane Kupującemu w formie elektronicznej (jako załącznik do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

  4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

  5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania, a opakowanie towaru nie może zostać rozerwane. W przypadku rozerwania zewnętrznego opakowania towaru Kupujący przed dokonaniem jego zwrotu zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru do wysyłki. Rozerwanie opakowania jest traktowane jako użycie towaru i wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez Kupującego zryczałtowanych kosztów ponownego przepakowania towaru w celu dalszej odsprzedaży, który to koszt wynosi 100 zł za każdy towar. Koszty te zostaną naliczone po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego towaru i stwierdzeniu, że opakowanie towaru zostało rozerwane. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty kosztów przepakowania towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

  6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Towar może zostać zwrócony osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub przy pomocy poczty bądź firmy przewozowej, przy czym koszty zwrotu towaru uzależnione są od jego ilości i cennika stosowanego przez wybranego przewoźnika. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Tani Opał Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.

  8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, ma rozerwane zewnętrzne opakowanie bądź nosi ślady korzystania Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej ceny o koszt ponownego przepakowania towaru (o którym mowa w ust. 5 powyżej) lub o cenę zużytego bądź uszkodzonego towaru.

  9. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę sprzedaży na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

  10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

  11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

  12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

  13. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru oraz o obowiązku poniesienia przez Kupującego bezpośrednich kosztów zwrotu towaru w razie odstąpienia od umowy.

   

  § 6
  Reklamacje i zwroty

  1. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar (po przejściu na własność) posiada wady fizyczne lub nie jest zgodny z umową może:

  a.jeżeli jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, może złożyć reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową

  b.jeżeli nie jest konsumentem, może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady.

  1. W przypadku gdy zostaną stwierdzone uszkodzenia mechaniczne towaru, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego. Informacje winne zostać wysłane za pośrednictwem poczty bądź e-mailem na adres: [email protected]. Zgłoszenie powinno zawierać kompleksowy opis wady bądź niezgodności produktu, wraz z możliwą dokumentacją fotograficzną oraz dowodem dokonania zakupu. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 14 dni.

  2. Reklamowane towary z tytułu rękojmi lub niezgodności z umową, transportowane są przez firmę kurierską, na zlecenie i koszt Klienta. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu udokumentowany koszt dostawy w wysokości nie większej niż standardowe koszty dla tego typu przesyłek. Z uwagi na niezależne od Tani Opał poddawanie węgla procesowi „płukania” w kopalniach, aby nie zawierał miału i kamieni, Tani Opał nie ponosi odpowiedzialności za zwiększoną wilgotność węgla.

  3. W przypadku odbierania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, aby umożliwić kurierowi odbiór towaru, kupujący zobowiązany jest do przygotowania przesyłki do odbioru poprzez poukładanie worków równo na palecie oraz owinięcie folią strech i ustawienia palety na twardym podłożu, tj. w formie w jakiej przesyłka została otrzymana.

  4. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby zapewnić poprawne działanie sklepu internetowego w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu należy składać na adres e-mail: [email protected].

  5. Przy odbiorze towaru, Kupujący jest zobowiązany do pokwitowania i złożenia adnotacji o stanie przesyłki.

  6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  7. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  8. – Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  9. – Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  10. – Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].

  11. – Pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  .

  §7
  Postanowienia końcowe

  1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

  2. Wszystkie towary i ich nazwy prezentowane na stronie internetowej Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

  3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez spółkę Tani Opał Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  4. Tani Opał Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

  5. Tani Opał Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres, obsługi reklamacji, a także pozyskania od Kupującego przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym Tani Opał. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

  6. Tani Opał Sp. z o.o. jest uczestnikiem organizowanego przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. w ramach serwisu Ceneo.pl programu "Zaufane opinie". Z tego względu Kupujący wyraża zgodę na przekazanie przez Tani Opał Sp. z o.o. jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Tani Opał Sp. z o.o. oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych Kupującego dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w sklepie internetowym Tani Opał, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych.-

  7. Tani Opał szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://taniopal24.pl/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

  8. Tani Opał Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Tani Opał Sp. z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

  10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

  11. Sklep (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

  12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.

  13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Kupujący posiadający w Sklepie indywidualne konto zostaną poinformowani o dokonanej zmianie Regulaminu w przesłanej drogą elektroniczną korespondencji mailowej. Kupującemu przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie, w szczególności w razie braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie.

  14. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://sklep.taniopal24.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej w siedzibie Sprzedawcy.  Zapisz się do newslettera
  Jako pierwszy otrzymasz informacje o promocjach.

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych tj adres e-mail w celu wysyłania newslettera z ofertami handlowymi od Tani Opał Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail

  Więcej

  Chcę otrzymywać newsletter zawierający oferty handlowe od Tani Opał Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży opału za pośrednictwem e-mail

  Zgoda może być w każdym czasie wycofana np. tutaj, czego skutkiem jest zaprzestanie przesyłania newslettera i usunięcie zebranych danych.